top of page

Privacyverklaring
01 november 2023

Bedrijfsgegevens Van Eijndhoven & Go

(handelsnaam van Van Eijndhoven P&O Projectmanagement en Training vof):

Julianaweg 43

3941 DL Doorn

KvK nummer 53620372
BTW-nummer NL8509.49.750.B01

E: info@vaneijndhovengo.nl

T: +31621566706

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en relaties die onze website bezoeken en gebruik maken van onze diensten. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die transparant is en in overeenstemming met de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.

Van Eijndhoven & Go is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Ferdinand van Eijndhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Eijndhoven & Go. Hij is te bereiken via: ferdinand@vaneijndhovengo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken in het algemeen
Van Eijndhoven & Go verzamelt en verwerkt slechts je persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het oriënteren op dan wel het afnemen van onze diensten dan wel omdat je onze website bezoekt en deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contact- of aanvraagformulier op onze website. Beide formulieren worden per e-mail verstuurd.
Een overzicht van de gegevens die wij van jou (mogelijk) verwerken zijn:

  • Naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres

  • Interessegebieden van gebruikers (gebruikersprofiel)

  • Bezoekgegevens van onze website, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s

Persoonsgegevens die wij verwerken bij de uitvoering van individuele trajecten
Wij verzamelen en verwerken persoons- en loopbaangegevens van personen die in het kader van (loopbaan-)coaching, outplacement of duurzame inzetbaarheid individuele trajecten bij ons volgen, voor zover deze benodigd zijn voor de goede uitvoering van deze trajecten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Er worden door ons geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals leeftijd, ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je te informeren over onze dienstverlening;

  • voor het aangaan en/of uitvoeren van een zakelijke relatie, met in het bijzonder onze klanten en medewerkers van onze klanten;

  • je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

  • het eventueel verzenden van een nieuwsbrief of whitepaper.

 

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
De primaire grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen jouw werkgever en ons, dan wel direct tussen jou en ons. Tevens kunnen voor ons op enig moment in de toekomst ook de in de AVG vermelde overige grondslagen aan de orde zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Eijndhoven & Go verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou of je werkgever sluiten, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.
Dit is in het bijzonder aan de orde met bedrijven (zoals bijvoorbeeld organisaties die testen of persoonlijkheidsvragenlijsten afnemen) of zzp-ers (zoals door ons ingehuurde loopbaancoaches) die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.

Als Verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij je persoonsgegevens uitsluitend aan derden, na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor commerciële doeleinden
Je persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Je persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot jou herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Eijndhoven & Go neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten, die worden genomen door computersystemen of –programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Eijndhoven & Go bewaart je persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor je gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

De volgende specifieke bewaartermijnen voor de navolgende verwerkingen worden door ons in acht genomen:

  • als je een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van je aanvraag op basis van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;

  • de persoons- en loopbaangegevens die wij hebben verzameld van personen, die loopbaan- en of coachingstrajecten bij ons volgen, voor zover deze benodigd zijn voor de goede uitvoering van deze trajecten, worden tot maximaal een jaar na afloop van het traject bewaard en daarna vernietigd.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Eijndhoven & Go neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Ferdinand van Eijndhoven via ferdinand@vaneijndhovengo.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Eijndhoven & Go gebruikt functionele, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt meegestuurd en opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van onze website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is je toestemming niet nodig.

De tracking cookies zijn afkomstig van Vimeo video’s. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen wij video’s laten zien op onze website. Vimeo zet automatisch een tracking cookie. Een tracking cookie is een speciaal soort web cookie, dat wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Het plaatsen van dergelijke “tracking cookies” op je computer, gebeurt alleen met jouw toestemming.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website: www.veiliginternetten.nl

 

LinkedIn
Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk LinkedIn.
Deze knop worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het genoemde netwerk zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Wij adviseren je om de privacyverklaring van deze netwerken te lezen zodat je kunt nagaan wat zij met je gegevens doen en op welke wijze zij deze verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Eijndhoven & Go.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris gegevensbescherming Ferdinand van Eijndhoven. Hij is te bereiken via ferdinand@vaneijndhovengo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitsnummers en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact met ons
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: ferdinand@vaneijndhovengo.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wanneer dit het geval is zal bovenaan deze privacyverklaring een nieuwe datum worden toegevoegd.

bottom of page